top of page

GIỚI THIỆU

Phòng Thương Mại Doraville cam kết thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế của cộng đồng địa phương. Được thành lập vào cuối năm 2021, chúng tôi mong muốn đặt nền móng phát triển phương pháp lãnh đạo tư duy kiểu mới, các giải pháp kinh doanh sáng tạo, các nguồn lực giáo dục, và các sáng kiến hợp tác.


Với một số dự án đầu tư mới sắp được triển khai tại Doraville, đây là thời điểm thích hợp cho các doanh nghiệp mới và các tổ chức cung cấp việc làm trở thành một phần của quá trình chuyển đổi mạnh mẽ của thành phố chúng ta. Cùng với sức mạnh và nguồn gốc toàn cầu đa dạng của cộng đồng doanh nghiệp có vị thế của chúng ta, thương mại sẽ dẫn dắt sự phát triển năng động của chúng ta trong tương lai.

Đầu tư vào doanh nghiệp của quý vị, đầu tư vào thành phố của chúng ta.

Tham gia cùng chúng tôi trong việc dẫn đầu thay đổi và đóng góp vào sự phát triển của thành phố chúng ta bằng cách trở thành thành viên sáng lập của Phòng Thương Mại Doraville!

bottom of page