top of page

MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI

Vision icon with figure reaching for the stars

TẦM NHÌN

Được công nhận toàn cầu như là một cộng đồng doanh nghiệp đổi mới và năng động.

Mission icon with figure climbing a mountain

SỨ MỆNH

Phát triển một nền kinh tế sôi động, mạnh mẽ tại Doraville bằng cách thúc đẩy cải tiến cộng đồng doanh nghiệp được công nhận của chúng ta và giúp thu hút và duy trì doanh nghiệp mới và ngành kinh doanh mới.

Values icon of a compass

GIÁ TRỊ

Chúng tôi:

ĐA DẠNG

Một nền tảng thân thiện để thúc đẩy và mở rộng cộng đồng kinh doanh đa dạng của chúng ta.

HỢP TÁC

Hợp tác cùng nhau như một cộng đồng, không chỉ kết nối các doanh nghiệp với nhau mà còn hình thành mối quan hệ hợp tác chủ động với tất cả các cấp chính quyền.

TẬP TRUNG CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG

Cung cấp các chương trình và dịch vụ liên quan mà hỗ trợ cho việc thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp địa phương và cải thiện chất lượng của nền kinh tế.

CÓ TẦM NHÌN RÕ RÀNG

Nhận diện các vấn đề quan trọng và các cơ hội mà có tác động đến các doanh nghiệp của chúng ta và cung cấp các giải pháp sáng tạo và đổi mới.

ĐÁNG TIN CẬY

Đáng tin cậy, cởi mở và trung thực trong tất cả các hoạt động và giao tiếp.

bottom of page